You are hereSensei Claire Royston

Sensei Claire Royston


By admin - Posted on 09 May 2015

Sensei Claire Royston of the Cambridge Club performing the kata Bassai Dai

Photo: